Loading color scheme

Projektová dokumentace

Klasické nebo moderní rodinné domy zděné z cihel nebo jiných moderních materiálů vydrží celé generace.

Nová stavba i rekonstrukce nemůže být realizována bez správné projektové dokumentace. Ta také může být někdy označována jako stavební dokumentace. V případě, že se jedná o rekonstrukci ve starší zástavbě, je nutné nejprve geodeticky zaměřit aktuální stav nemovitosti.

Na základě informací z geodetického zaměření, jsme schopni vypracovat projektovou dokumentaci jako studii, která předchází dokumentaci ke stavebnímu povolení. V případě novostavby je postup o něco jednodušší. Není potřeba nic zaměřovat, protože zatím není co. Při tvorbě projektové dokumentace tedy vycházíme z předcházející studie.

Při vytváření projektové dokumentace dodržujeme pravidla v souladu se stavebním řádem, ale také s ostatními správními orgány. Základem je, aby již studie, prvotní návrh, odpovídala stavebním normám, vyhláškám a požadavkům správních orgánů.

Vytvoření projektové dokumentace

Projektovou dokumentaci vám nemůže vytvořit kde kdo. Může ji zpracovat pouze osoba s autorizací. Tento fakt je stanoven dle zákona §158 stavebního řádu. Aby mohl projektant zhotovit projektovou dokumentaci, musí dojít k jeho ověření způsobilosti v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků a České komoře architektů.

Co projektová dokumentace obsahuje?

    • Průvodní zpráva

V průvodní zprávě najdeme například údaje o stavbě a jejím stavebníkovi a projektantovi, také je zde uveden seznam vstupních dokladů, údaje o území a stavbě nebo členitost stavby.

    • Souhrnná technická zpráva

V této části nalezneme požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace, plánů bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi, ale také podmínky, za kterých bude probíhat realizace, jak bude organizované staveniště a ošetřena ochrana životního prostředí.

    • Situační výkresy

Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou celkový situační výkres, výkres širších vztahů a koordinační situační výkres.

    • Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení

K této dokumentaci patří architektoniko-stavební řešení, stavebně konstrukční a požárně bezpečností řešení a další.

    • Dokladová část

Tato část obsahuje doklady o dodržení požadavků správních orgánů, vytyčovací výkresy dle jiných právních předpisů nebo projekt od báňského projektanta.

Projektová dokumentace od A do Z

Projektová dokumentace musí obsahovat všechny náležitosti, aby i vaše vysněná stavba měla správnou dokumentaci, je nutné obrátit se na profesionály.
Vypracujeme projektovou dokumentaci naprosto precizně v co nejkratším možném termínu.